معرفی اجمالی

برایت مینوسیم،برای سینمایی که سی نماست،برای سینمایی که حکم میکندکه باید امروز گوزنها به دنبال ردپای گرگ بروند و رئیسشان را فریاد کنن تا شاید با غزلی نم نم سرب را در گلویشان بریزند...........

ادامه مطلب

 

مناسبت روز